Podwyższenie kapitału w spółce zależnej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Zarząd Yellow Hat S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2013 informuje, że dnia 19 lutego 2014 roku, w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 sierpnia 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta Smart Publishing sp. z o.o.

Wszystkie nowo utworzone Udziały zostały objęte przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS (Inwestor) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 550 000 zł. Dalsze dokapitalizowanie spółki Smart Publishing sp. z o.o. przez Inwestora będzie realizowane w kolejnych etapach inwestycji w ramach realizacji założeń Umowy Inwestycyjnej. W wyniku wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadał 61,07% udziałów Smart Publishing sp. z o.o. zaś Inwestor będzie posiadał 38,93% udziałów Smart Publishing sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Sławomir Szymański – Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek – Członek Zarządu