Rejestracja w KRS zmiany siedziby Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-02-24T17:42:40+01:00

Zarząd Medapp S.A. (?Emitent?, ?Spółka?), informuje, iż 24 lutego 2016 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany siedziby Emitenta. Dotychczasowa treść §3 Statutu Spółki (przed zmianą): ?3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.?. Aktualna treść §3 Statutu Spółki (po [...]

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-02-24T17:42:40+01:00

Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-02-24T17:18:12+01:00

Zarząd Medapp S.A. (?Emitent?) informuje, iż w związku ze zmianą nazwy firmy z na Yellow Hat S.A. na Medapp S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 lutego 2016 r. wydał komunikat, w którym poinformował, iż począwszy od 23 lutego 2016 r. akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą ?MEDAPP? i oznaczeniem ?MDA?. [...]

Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-02-24T17:18:12+01:00

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-02-12T17:08:54+01:00

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż 12 lutego 2016 roku powziął informację dotyczącą wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania firmie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą [...]

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-02-12T17:08:54+01:00

Raport za IV kwartał 2015 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-02-11T23:47:36+01:00

Zarząd MEDAPP S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2015 roku. Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu Załączniki: Medapp_raport_IV_2015

Raport za IV kwartał 2015 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-02-11T23:47:36+01:00

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-02-08T20:50:06+01:00

Zarząd Medapp S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki Pana Mateusza Kierepki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany funkcji dotychczasowemu Prezesowi Zarządu, Panu Tomaszowi Kucielowi, powierzając mu funkcję Wiceprezesa [...]

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-02-08T20:50:06+01:00

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką Medapp sp. z o.o. i zmianie nazwy Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2016-02-04T17:15:05+01:00

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 lutego 2016 roku dokonał rejestracji połączenia [...]

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką Medapp sp. z o.o. i zmianie nazwy Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)2016-02-04T17:15:05+01:00