Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje informację na temat dojścia do skutku emisji publicznej akcji na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 października 2019 roku. Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 luty 2020 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 03 marca 2020 roku.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji na okaziciela serii G: 04 marca 2020 roku.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja otwarta obejmowała nie więcej niż 4.000.000 akcji na okaziciela serii G.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji otwartej doszło do przydzielenia 2.001.583 akcji na okaziciela serii G.
6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje na okaziciela serii G były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,67 zł za jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje na okaziciela serii G zostały w całości opłacone gotówką.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Zapisy na akcje na okaziciela serii G zostały złożone przez 48 podmiotów.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje na okaziciela serii G zostały przydzielone 48 podmiotom.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 82 836,05 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 75 336,05 zł
– koszty promocji oferty: 7 500 zł

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 

  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu