Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 kwietnia 2020 roku powziął wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 23 kwietnia 2020 r. zarejestrował zmianę w Statucie Spółki, obejmującą podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30.12.2019 roku i w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 05.03.2020 roku.
Przed rejestracją zmian § 8 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:
㤠8.
1. Kapitał zakładowy wynosi 13.850.000 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;
2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;
3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;
4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000;
5) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 24.500.000.
6) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 30.000.000 .”

Po rejestracji zmian § 8 ust. 1 Statutu ma następujące brzmienie:
㤠8.
1. Kapitał zakładowy wynosi 23.919.094,30 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100) złotych i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000;
2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000;
3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000;
4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000;
5) 39.655.000 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 39.655.000.
6) 96.534.360 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 96.534.360.
7) 2.001.583 (dwa miliony tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od G 0.000.001 do 2.001.583.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 oraz w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Krzysztof Mędrala – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

Statut Medapp SA – tekst jednolity.pdf