Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, iż w dniu 07.05.2020 roku Emitent dokonał zbycia wszystkich posiadanych udziałów w dwóch podmiotach powiązanych tj.: (i) 100% udziałów spółki MedApp Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki ; oraz (ii) 50% udziałów spółki Telemedica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 50% kapitału zakładowego tej spółki.
Transakcja sprzedaży udziałów jest konsekwencją porządkowania struktury organizacyjnej Emitenta i nie ma istotnego wpływu na jego sytuację finansową i majątkową.

Spółki w których Emitent sprzedał udziały nie prowadziły aktywnej działalności operacyjnej.

 

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164844&title=Sprzedaż+udziałów+w+podmiotach+powiązanych