Korekta raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2020-02-10T12:20:29+01:00

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Korekta jest wynikiem omyłki pisarskiej przy wskazaniu aktualnej wysokości kapitału zakładowego tj. podanie kwoty 23.608.936,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści [...]