Raport roczny Medapp S.A. za rok 2018. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

2019-05-31T07:30:11+02:00

Zarząd Spółki Medapp Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Medapp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na [...]